AlltidREA använder cookies (kakor på svenska) för att registrera hur besökare använder vår webbsida. Vi använder det dels till att registrera hur många besökare som använder Alltidrea, men även för att individualisera upplevelsen på Alltidrea.

Inget av det som du gör på Alltidrea.se kan kopplas till dig som person. Vi kan inte på något sätt se vilka produkter individuella personer har tittat, klickat eller besökt.

Partnersidor
Eftersom Alltidrea inte säljer några egna produkter skickar vi vidare våra besökare till respektive webbshop. Vi kontrollerar alltid alla webbshoppar och de som inte uppfyller våra krav kommer inte att tas med i våra listningar. I stort sätt alla webbshoppar använder cookies på ett eller annat sätt så därför kommer du att få cookies från dessa när du klickar på en produkt och lämnar Alltidrea. Läs på respektive webbshop vilka policys som gäller där.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, en tredje part, använder sig av cookies för att leverera relevanta annonser och hantera statistik på Alltidrea.se.
  • Google:s användning av DART cookies gör det möjligt att leverera individualiserade annonser som baseras på användarens beteende på nätet, på Alltidrea.se, men även på andra sajter som besökaren har besökt.
  • Användare kan själva säga till Google att de inte vill ha individualiserade annonser gen om DART-cookie genom att besöka Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Alltidrea.se kan när som uppdatera denna text utan att förvarna besökare.

// Teamet bakom Alltidrea.se

SaleRunner use cookies to keep track of our visitors. This is so we can register how many visitors are using SaleRunner, and also to individualise the SaleRunner experience.

None of your actions on SaleRunner.co.uk can be linked to you personally. We are not able to see the specific products an individual person has viewed.

Partner pages
As SaleRunner does not sell its own products, our visitors are redirected to other web sites/online stores. We always check up on all online stores. Those that do not meet our standards are not included in our listings. Practically all online stores use cookies to some extent, so you will receive cookies as you click on a product and leave SaleRunner. You should read the specific policy of each online store.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, a third party, uses cookies to deliver relevant ads and manage statistics on SaleRunner.co.uk.
  • Google uses DART cookies which make it possible to deliver individualised ads based on the user's browsing history, on SaleRunner.co.uk as well as on other sites the user has visited.
  • Users can let Google know directly that they do not wish to receive individualised ads through DART cookies, by visiting Google: – http://www.google.com/privacy_ads.html

SaleRunner.co.uk may update this text at any time without notifying users.

// The team behind SaleRunner.co.uk